Ajourført juni 2018

Regnskapsføring og konteringsregler for Kostra

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner til flere brukere (eksterne), både kommuner, fylkeskommuner, departementer, andre statlige myndigheter og media mv. Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal derfor skje i henhold til en felles standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner, slik at det kan publiseres enhetlige og sammenlignbare regnskapsdata.

Denne veiledningen omhandler den obligatoriske kontoplanen som benytter i KOSTRA. Det vil si veiledning om innholdet i arter og funksjoner. Den er ajoutført med de siste endringene som er publisert av Kommunaldepartementet (Her...)

Regnskapsrapporten til KOSTRA bygger på de regnskapsopplysningene som er ført etter gjeldende regnskapsregler for årsregnskapet. For nærmere veiledning om regnskapsreglene finnes det mer om dette i merknadene til regnskapsforskriften, standarder for god kommunal regnskapsskikk (www.gkrs.no) og annen faglitteratur.
Den interne kontoplanen i kommuner og kommunale foretak og IKS må defineres ut fra interne behov, men samtidig slik at også kravene i regnskapsforskriften og rapporteringsforskriften kan oppfylles.


Kostra-arter


Serie 0: Lønn
010 Fastlønn
020 Lønn til vikarer
030 Lønn til ekstrahjelp
040 Overtidslønn
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
070 Lønn vedlikehold/ lønn nybygg og nyanlegg
075 Lønn renhold
080 Godtgjørelse folkevalgte
089 Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger
099 Arbeidsgiveravgift

Serie 1 og 2: Kjøp av varer og tjenester i kommunens egenproduksjon
100 Kontormateriell
105 Undervisningsmateriell
110 Medisinsk forbruksmateriell
114 Medikamenter
115 Matvarer
120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
130 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd
140 Annonse, reklame, informasjon
150 Opplæring, kurs
160 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningspliktige
165 Andre opplysningspliktige godtgjørelser
170 Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner ol.)
180 Strøm
181 Fjernvarme/fjernkjøling
182 Fyringsolje og fyringsparafin
183 Naturgass og andre fossile gasser
184 Bioenergi
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring
190 Leie av lokaler og grunn
195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
209 Medisinsk utstyr
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler
220 Leie av driftsmidler
230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg
240 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester
250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg
260 Renholds- og vaskeritjenester
270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)
280 Grunnerverv
285 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg
290 Innternkjøp (utgår fra 2016)

Serie 3: Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon
300 Kjøp fra staten
330 Kjøp fra fylkeskommuner
350 Kjøp fra kommuner
370 Kjøp fra andre (private)
375 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
380 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune

Serie 4: Overføringsutgifter
400 Overføring til staten
429 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon
430 Overføring til fylkeskommuner
450 Overføring til kommuner
470 Overføring til andre (private)
475 Overføring til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
480 Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
490 Reserverte bevilgninger/avsetninger

Serie 5: Finansutgifter mv.
500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
501 Konserninterne renteutgifter
509 Tap finansielle instrumenter
510 Avdrag
511 Konserninterne avdrag
520 Utlån
521 Konserninterne utlån
529 Kjøp av aksjer og andeler
530 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/dekning av tidligere års udekket
540 Avsetninger til disposisjonsfond
548 Avsetninger til ubundne investeringsfond
550 Avsetninger til bundne fond
570 Overføring til investeringsregnskapet
580 Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert
590 Avskrivninger

Serie 6: Salgsinntekter
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet
629 Billettinntekter
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler
640 Avgiftspliktige gebyrer
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester
660 Salg av driftsmidler
670 Salg av fast eiendom
690 Fordelte utgifter / Internsalg

Serie 7: Refusjoner
700 Refusjon fra staten
710 Sykelønnsrefusjon
729 Kompensasjon for merverdiavgift
730 Refusjon fra fylkeskommuner
750 Refusjon fra kommuner
770 Refusjon fra andre (private)
775 Salg til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
780 Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
790 Interntsalg (utgår fra 2016)

Serie 8: Overføringsinntekter
800 Rammetilskudd
810 Andre statlige overføringer
830 Overføring fra fylkeskommuner
850 Overføring fra kommuner
870 Skatt på inntekt og formue
874 Eiendomsskatt annen eiendom
875 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer
877 Andre direkte og indirekte skatter
880 Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
890 Overføringer fra andre (private)
895 Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager

Serie 9: Finansinntektet mv.
900 Renteinntekter
901 Konserninterne renteinntekter
905 Utbytte og eieruttak
909 Gevinst finansielle instrumenter
910 Brukav lån
911 Bruk av konserninterne lån
920 Mottatte avdrag på utlån
921 Mottatte avdrag på konserninterne utlån
929 Salg av aksjer og andeler
930 Brukav tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert
940 Bruk av disposisjonsfond
948 Bruk av ubundne investeringsfond
950 Brukav bundne driftsfond
958 Bruk av bundne investeringsfond
970 Overføringer fra driftsregnskapet
980 Regnskapsmessig merforbruk/ udekket
990 Motpost avskrivninger

Regler for hva som skal regnskapsføres på hver art


Kostra-art skal vise hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifts- og inntekter) kommunene benytter i sin tjenesteproduksjon. Artene er delt inn i ni serier som omfatter utgifter/inntekter av lik/lignende karakter. Riktig bruk av Kostra-arter er grunnleggende for nøkkeltallene som SSB publiserer.


Konteringsreglene

010 Fastlønn

• Lønn for fast ansatte i faste stillinger

• Lønn for faste stillingshjemler, også vikarer/engasjerte for fast ansatte i ulønnet permisjon/ledig stillingshjemmel

• Alle avtalefestede tillegg som følger stillingen

• Avtalefestede tillegg til lønn i faste stillinger, f.eks, lørdag/søndags- og helge-/høytidstillegg m.m (jf. HTA kap. 5)

• Svangerskapspermisjon (100 prosent): lønnsutgifter belastes 010 og vikarutgifter 020

• Svangerskapspermisjon (80 prosent): lønnsutgifter til vikaren (20 prosent) belastes 010 og 80 prosent på 020

• Vaktmestere

• Ekstra avtaler med leger om utvidet arbeidstid utover normalarbeidsuke

• Lønn for undervisningspersonell utover 100 prosent-stilling

• Fast regulativ lønn tillitsvalgte (HTA)

• Samlingsromtillegg (samlingsstyrertillegg)

Lønn til vikarer (inkl avtalefestede tillegg) skal føres som vikarlønn på art 020 dersom det utbetales lønn både til vikaren og den fast ansatte. Dersom lønn til vikarer kommer i stedet for lønn til fast ansatt, skal lønn til vikarer føres på 010/040.

Tilbake...
020 Lønn til vikarer

• Vikarutgifter (inklusive avtalefestede tillegg) som kommer i tillegg til fast

lønnsutbetaling for stillingen på art 010.

• Vikarlønn for personer som har permisjon med lønn

• Vikarutgifter for sykefravær, tillitsverv, ombudsverv, svangerskapspermisjon og ferie

Tilbake...
030 Lønn til ekstrahjelp

• Utgifter til midlertidig stillinger/ansatte utover faste stillinger/stillingshjemler (inklusive avtalefestede tillegg som følger stillingen).

• Sommerhjelp, sesonghjelp

• Engasjementer

• Andre former for ekstrahjelp

Tilbake...
040 Overtidslønn

• Overtidsbetaling utover fast regulativlønn eller annen bestemt lønn. Det vil si samlet overtidsgodtgjørelse (ordinær timesats og tillegg).

• Fast overtidsgodtgjørelse

Tilbake...
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

• Omsorgslønn

• Sysselsettingstiltak

• Lærlinger

• Utrykning brannvesen, brannøvelser

• Fosterhjemsgodtgjørelse (arbeidsgodtgjørelsen)

• Forskjøvet arbeidstid

• Støttekontakter

• Turti Ilegg

• Fri avis, telefon

• Honorar (trekkpliktig)

• Lønn/godtgjørelser tillitsvalgte

• Tilsynsfører

• Avlastning

• Tolketjeneste

• Sluttvederlag (fallskjerm)

• Trekkpliktige stipend

• Lønn ved ettersøk

• Overskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 160)

Tilbake...
070 Lønn vedlikehold/ lønn nybygg og nyanlegg

• Lønn til vedlikeholdsarbeidere (ikke vaktmestere o.l)

• I investeringsregnskapet brukt for lønn til eget personale som driver arbeid av investeringsmessig karakter (nybygg og påkostninger).

• Lønnsutgifter vedrørende vedlikehold, nedrivning/oppføring av bygningsmessig art

• Vikarer og ekstrahjelp ved vedlikeholdsarbeid

• Overtid vedlikehold

• Feriepenger for alle ovennevnte lønnsutgifter

• Avtalefestede tillegg som følger stillingen

• Sykelønnsrefusjon skal føres på art 710

Tilbake...
075 Lønn renhold

• Lønn til egne renholdsarbeidere

• Lønn til vikarer og ekstrahjelp renhold

• Overtid til renholdsarbeidere

• Feriepenger for alle ovennevnte lønnsutgifter til renholdsarbeidere

• Avtalefestede tillegg som følger stillingen

• Sykelønnsrefusjon skal føres på art 710

Tilbake...
080 Godtgjørelse folkevalgte

• Tapt arbeidsfortjeneste når politikere tar fri fra arbeid

• Lønn til ordfører, varaordfører, eventuelt andre heldagspolitikere

• Godtgjørelser til folkevalgte i politiske råd og utvalg

• Godtgjørelse til politisk oppnevnte medlemmer i utvalg, råd og styrer

• Møtegodtgjørelse

Tilbake...
089 Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn

• Introduksjonsstønad

• Kvalifiseringsstønad

• Annen opplysningspliktig, men skatte- og avgiftsfri lønn

Dersom kommunen overfører midler til private som etter avtale med kommunen utbetalerintroduksjonsstønad på vegne av kommunen, føres hele overføringen fra kommunen tilprivate på art 470.

Tilbake...
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger

• Pensjonsinnskudd, fellesordninger

• Arbeidsgiveravgiftspliktige forsikringsordninger

• Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer

• Pensjonskasser, f.eks KLP, SLP, egen pensjonskasse

• Avtalefestet pensjon (AFP)

• Premieavvik pensjoner (utgiftsføring og inntektsføring)

(Personforsikringer som ikke er opplysningspliktige føres på art 185)

Tilbake...
099 Arbeidsgiveravgift

• Arbeidsgiveravgift av lønnsartene 010-090

• Arbeidsgiveravgift av premieavvik (utgiftsføring og inntektsføring)

Konsulenttjenester kan være arbeidsgiveravgiftspliktige dersom vedkommende ikke erselvstendig næringsdrivende.

Tilbake...
100 Kontormateriell

• Utgifter til forbruksmateriell

• Innkjøp og utgifter til rekvisita, kopieringspapir, tonere til maskiner og skrivere (utenfor serviceavtale)

• Driftsutgifter til stiftemaskiner/makuleringsmaskiner utenfor driftsavtale

• Annet kontormateriell

• Abonnementer på aviser og fagtidsskrift

• Faglitteratur (ikke bibliotek)

• Kartverk (kjøp)

Tilbake...
105 Undervisningsmateriell

Kommuner: Bare grunnskolen er pålagt å bruke denne arten, men andre funksjoner kan benytte arten ved behov (eks. barnehager, fritidsklubber og kulturformål)

• Utgifter til innkjøp av læremidler/undervisningsmateriell som elever bruker. Trykte og digitale læremiddel, og digitalt utstyr.

Eksempler:

Matvarer til bruk i undervisningen

Elev-Pcer

Arbeidsmaterialer, materialer til sløyd og tekstiler til bruk i håndarbeid

Klassesett av undervisningsmateriell

Bøker til skolebibliotek (bøker til folkebibliotek på art 200)

Fritt skolemateriell

Lek og sysselsettingsmateriell

Læremidler til integrering

Materiell til musikkundervisning

Læremidler i videregående opplæring

Tilbake...
110 Medisinsk forbruksmateriell

• Mindre medisinsk utstyr, rekvisita

• Laboratorierekvisita

• Medisinsk forbruksmateriell

• Kjemikalier til medisinsk bruk

• Røntgenrekvisita

• Surstoff, lystgass, inkontinensartikler m.v

Tilbake...
114 Medikamenter

• Innkjøp av medisiner

Tilbake...
115 Matvarer

• Matvarer til bevertning i kommunal regi

• Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd

• Matvarer for hjemkjøring

• Drikkevarer

• Kioskvarer

• Matvarer for servering ved kurs og opplæring

• Skolefrukt og grønt

Tilbake...
120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

Samlepost for varer og tjenester som ikke kan plasseres i en av de øvrige kategoriene.

• Sivilarbeidere

• Tjenestefrikjøp politikere (refusjon lønnsutgifter til fast arbeidsgiver)

• Velferdstiltak ansatte, for eksempel leie av parkeringsplasser

• Velferdstiltak brukere

• Gaver til ansatte

• Kantinetjenester

• Annet forbruksmateriell, forbruksvarer

• Spesialbekledning, arbeidstøy

• Tekstiler, madrasser mv. i kommunal pleie og omsorg

• Rengjøringsmateriell til forbruk såpe, vaskemidler, tørkepapir

• Større rengjøringsutstyr f.eks rengjøringsmaskiner føres på art 200

• Kjemikalier, veisalt

• Filmleie til kino

• Teaterbilletter

• Ikkeopplysningspliktig dekning av utgifter til eksterne og egne ansatte (støttekontakter etc.). Dette inkluderer hotellutgifter som ikke er knyttet til opplæring/kurs (føres på art 150).

• Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eksempelvis festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger mv. Kjøp av utstyr føres på art 200. Materialer knyttet til vedlikehold av bygg føres på art 250.

• Materialer til drift og vedlikehold av maskiner føres på art 170.

• Kjøp av kulturtilbud tilknyttet den kulturelle skolesekken (både kjøp til egne elever og kjøp for videreformidling til andre).

Tilbake...
130 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd

• Betalingsformidling/forvaltningsutgifter

• Porto

• Abonnement (faste avgifter og utgifter til bruk) internett/bredbånd, telefon, mobiltelefon og telefaks

• Personsøker

• Bankgebyrer

• Finansielle transaksjoner

• Bankavtaler

• Datakommunikasjon

• Etablering/bruk av Internett

• Linjeleie

• Sambandsleie

Tilbake...
140 Annonse, reklame, informasjon

• Stillingsannonser

• Alle typer annonsemedium

• Utgivelse/formidling av informasjon

• informasjonsavis

• Kommuneguide

• Gaver ved representasjon

• Kinoannonsering

• Annonsering av åpningstider

• Trykking, kopiering

• Telefonkataloger, teleannonser

Tilbake...
150 Opplæring, kurs

Omfatter utgifter som ikke er opplysningspliktige.

• Faglig veiledning

• Utgifter til foreleser/kursholder

• Opplæringstiltak for ansatte

• Kursavgifter

• Oppholdsutgifter ved deltagelse på kurs

Opplysningspliktige godtgjørelser i forbindelse med kurs/opplæring føres på art 160/165.

Tilbake...
160 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningspliktige

• Reiseutgifter

• skyssgodtgjørelse

• Reisegodtgjørelser for kurs

• Kjøregodtgjørelser

• Kostgodtgjørelser

• Losjigodtgjørelse

• Andre opplysningspliktige reisegodtgjørelser

Tilbake...
165 Andre opplysningspliktige godtgjørelser

• Telefongodtgjørelse går under art 050.

• Verktøygodtgjørelse

• Flyttegodtgjørelser

• Fritids- og ferieforsikring for ansatte

• Stipendier som ikke er trekkpliktige

• Kompensasjon praksisutgifter

• Uniformsgodtgjørelse

• Erkjentlighetsgodtgjørelser

• Opplysningspliktige konsulenthonorar

• Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsgodtgjørelsen)

(Ikke opplysningspliktige reiseutgifter føres på art 170)

Tilbake...
170 Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner ol.)

• Ikke opplysningspliktige reiseutgifter (tog, buss, fly, taxi, ferge etc.), herunder

eksempelvis:

Korttidsleie av transportmidler (enkeltreiser)

Parkeringsavgift

Bompenger

• Utgifter til kjøp av transporttjenester som inngår i kommunal og fylkeskommunal egenproduksjon,

eksempelvis:

Transport som inngår i kommunale primæroppgaver

Transport av eldre/funksjonshemmede

Transport av dagpasienter

Transport av elever og førskolebarn

Annen transport av personer

Flyttetjenester

• Utgifter til drift og vedlikehold av egne og leide transportmidler og anleggsmaskiner o.l,

Eksempelvis:

Årsavgifter og forsikringer

Drivstoff, olje og rekvisita

Vedlikehold, service og reparasjoner

Når utgifter til drift og vedlikehold er inkludert i leieavtaler føres utgiften på art 210.

Skyss mellom hjem og skole (skoleskyss):

Kommunens utgifter til skoleskyss føres på art 170 (betaling for kjøp av transporttjenester).

Tilbake...
180 Strøm

Strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming

Utgifter vedrørende konsesjonskraft eller kraftrettighet som benyttes i kommunens egne anlegg og bygninger (skal fordeles på byggfunksjonene). Mva føres som kompensasjon eller inngående avgift, avhengig av bruk av kraften.

Tilbake...
181 Fjernvarme/fjernkjøling

Energiutgifter fra fjernvarmeanlegg og utgifter knyttet til fjernkjøling

Tilbake...
182 Fyringsolje og fyringsparafin

Utgifter til olje og parafin til oppvarming

Tilbake...
183 Naturgass og andre fossile gasser

Energiutgifter der naturgass og andre fossile gasser (LPG, propan, butan) er energikilde

Tilbake...
184 Bioenergi

Energiutgifter der bioenergi er energikilde (ved, pellets, briketter, biogass)

Tilbake...
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

• Forsikring av personer og personell i kommunen (ikke trekk- og opplysningspliktige forsikringsordninger, jf. 090 og 165)

• Elevforsikring

• Yrkesskadeforsikring

• Alarmsystemer

• Vakthold og vektertjenester

• Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maskiner og utstyr

• Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Tilbake...
190 Leie av lokaler og grunn

• Husleie for eiendommer i tjenesteytingen, herunder innleie av utleieboliger fra private.

I KOSTRA-rapporteringen skal det på art 190 kun fremkomme beløp som gjelderhusleie for eiendommer i tjenesteytingen som leies fra private, det vil si leie fraalle typer aksjeselskaper, interkommunale selskaper der en ikke er deltaker, andreprivate selskaper/foretak og lignende eller andre private utleiere, jf. avsnitt 5.1.1.Det skal i KOSTRA ikke fremkomme beløp på art 190 som gjelder internhusleie(leie mellom enheter som inngår i (fylkes)kommunens regnskap).Kommuner og fylkeskommuner som har et internhusleiesystem vil ha behov foren utgiftsart for internhusleien i internregnskapet. Det presiseres at internhusleiekan føres på art 190 slik at interhusleieutgiften synliggjøres som husleie på detenkelte ansvarsområdet i kommunens eller fylkeskommunens interne budsjett ogregnskap. Det vil imidlertid i den enkelte kommune og fylkeskommune værenødvendig å håndtere dette regnskapsteknisk på en slik måte at det iregnskapsapporten til KOSTRA likevel ikke fremkommer beløp på art 190 somgjelder internhusleie (bruk av art 190 i internregnskapet elimineres i KOSTRA-rapporten), slik at de faktiske utgiftene som ligger i internhusleien fordeles påriktige arter som får frem skillet mellom utgifter til henholdsvis drift ogvedlikehold, se kapittel 5.

Det vil imidlertid være tillatt å rapportere beløp på art 190 som gjelder leie avlokaler mellom kommunale enheter, så lenge det ikke er tale om leieforholdetablert i et internhusleiesystem (det vil si et avtalebasert, etablert/langsiktigleieforhold mellom bruker/leietaker og eiendomsforvalter/utleier). Eksempelvis vilart 190 kunne benyttes til leie av lokaler mellom kommunale enheter hvor leien eravtidsbegrenset/tilfeldig karakter, for eksempel leie av møterom.

• Leie av grunn, ubebygde eiendommer

• Festeavgifter

Tilbake...
195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

• Kontingenter

• Eiendomsavgifter

• Kommunale eiendomsgebyr (vannavgift, kloakkavgift, renovasjonsavgift, feieavgift) som

kommunale enheter belastes

• Byggesaksgebyr

• TV-lisens

• Lisenser på dataprogrammer/innkjøp av og oppgradering av dataprogrammer

• Lisenser til Tono, Bono

• Kopieringsavtaler (eks .KOPINOR-avgift)

• Lisens matrikkelen

• Faste avgifter, lisenser og andre avtaleforpliktelser som gjentar seg (bortsett fra vedlikehold/service, jf. 240).

• Avgift til staten for slutthåndtering av avfall

Tilbake...
200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler

Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner, inkludert innkjøpsutgifter.

• Kjøp eller finansiell leasing av transportmidler føres på art 210.

• Art 200 er gyldig både i drifts- og investeringsregnskapet.

• Eksempler på inventar, utstyr og maskiner: møbler, kontorutstyr, bøker, instrumenter, kunst, IKT-utstyr, kjøkkenutstyr, redskaper, verktøy, kontormaskiner, rengjøringsmaskiner, anleggsmaskiner og lignende.

En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelleinnhold. I en del leieavtaler vil en så stor del av den økonomiske risiko og kontroll vedleieobjektet være gått over på leietaker at transaksjonen har nære likhetstrekk med kjøp av eneiendel og må regnskapsmessig håndteres som sådan, selv om eiendomsretten formelt ikke eroverført.

Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggendeleieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørendeeiendeler og forpliktelser balanseføres, jf. Kommunal Regnskapsstandard nr. 1.Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.Det nærmere skillet mellom finansiell leasing og operasjonell leasing er Kommunalregnskapsstandard (F) nr. 8 Leieavtaler, se www.gkrs.no.

Tilbake...
209 Medisinsk utstyr

Kjøp og leie (finansiell og operasjonell) av medisinsk utstyr

Tilbake...
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler

Alle utgifter i forbindelse med kjøp, leie/leasing av transportmidler. Anskaffet for varig eie ellerbruk i virksomheten, inkludert innkjøpsutgifter. Når utgifter til drift og vedlikehold er inkluderti leieavtaler føres utgiften på art 210.

Eksempler på transportmidler er personbil, buss, lastebil, varebil.Utgifter til transportmidler, er bl.a. viktig i pleie- og omsorgstjenestene (entydig definisjon avskyssutgifter) og grunnskolen (entydig definisjon av skoleskyss til avgrensning fra utgifter tildrift av lokaler).

Tilbake...
220 Leie av driftsmidler

Leie/operasjonell leasing av inventar, utstyr og maskiner.

• Leie/operasjonell leasing av transportmidler føres på art 210.

• Eksempler på inventar, utstyr og maskiner: se art 200.

En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelleinnhold. I en del leieavtaler vil en så stor del av den økonomiske risiko og kontroll vedleieobjektet være gått over på leietaker at transaksjonen har nære likhetstrekk med kjøp av eneiendel og må regnskapsmessig håndteres som sådan, selv om eiendomsretten formelt ikke er overført.

Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggendeleieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørendeeiendeler og forpliktelser balanseføres, jf. Kommunal Regnskapsstandard nr. 1.Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.Det nærmere skillet mellom finansiell leasing og operasjonell leasing er Kommunalregnskapsstandard (F) nr. 8 Leieavtaler, se www.gkrs.no.

Tilbake...
230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg

Art 230 skal kun omfatte innkjøp av varer/tjenester fra andre.

• Vedlikeholdsavtaler anlegg og bygninger, innvendig og utvendig

• Innvendig vedlikehold og utvendig vedlikehold

• Vedlikehold av kummer og anlegg

• Vedlikehold av ytre anlegg

• Vedlikehold og nyanlegg av veier

• Utgifter vedrørende drift av veibommer

• Byggetjenester ifm påkostning eller nyanlegg/nybygg (rivning, rigging, grunnarbeider, ombygging, utvikling mv)

• Rådgivingstjenester som er nødvendige for å gjennomføre konkrete vedlikeholdstiltak/nybygg/nyanlegg (byggeledelse, prosjektering mv)

Under art 230 plasseres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg,nybygg, anlegg og nyanlegg, inkl. eksempelvis veier og installasjonstjenester, men ikke inventarog utstyr til nybygg/nyanlegg (jf. art 200). Det kreves ingen oppsplitting aventreprenørfakturaer på eksempelvis arbeid og materialer. Utgiftene føres samlet. Art 230omfatter ikke vedlikehold av utstyr som ikke er direkte relatert til bygg eller anlegg, detteføres på art 240.

Art 230 har ulik betydning i drifts- og investeringsregnskapet. I driftsregnskapet gir artenuttrykk for utgifter til vedlikehold. I investeringsregnskapet gir arten uttrykk for utgifter tilbygge- eller anleggstjenester tjenester ved påkostninger eller investering i nybygg/nyanlegg.Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet iKommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet oginvesteringsregnskapet, se www.gkrs.no.

Tilbake...
240 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester

Art 240 skal kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre.

• Brannvarslingsanlegg

• Heiser

• Andre eiendeler

• Vedlikeholdsavtaler for teknisk infrastruktur, IT, og annet inventar/utstyr som ikke er

direkte byggrelatert. Vedlikehold av bygg knyttes til art 230 og 250.

• Driftsavtaler med datasentraler/vedlikeholdsavtaler/supportavtaler dataprogrammer

• Kontormaskiner

• Forebygging av skadedyr og lignende

• Vaktmesteravtaler (kjøp fra andre). Kommunens lønnsutgifter til egne vaktmestereskal rapporteres på artsserie 0 i KOSTRA (art 070 skal benyttes for andelen somgjelder vedlikehold av bygg/eiendom).

• Snøbrøytingsavtaler (kjøp fra andre). Kommunens lønnsutgifter til egnebrøytemannskaper skal rapporteres på artsserie 0 i KOSTRA. Kommunens utgifter tildrift av eget brøytemateriell skal føres på art 170 for transportmateriell.

Tilbake...
250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg

Utgifter til materialer ved vedlikehold av bygninger/anlegg og materiell ved påkostning/investeringer i kommunal regi.

Eksempelvis maling, betong, trevirke, ledninger mv.

Vedlikeholdsmateriell til utstyr som ikke er del av bygningen føres på art 120.

Driftsmateriell som ikke er vedlikeholdsmateriell førest på art 120.

Arten har ulik betydning i drifts- og investeringsregnskapet.

I driftsregnskapet gir arten uttrykk for utgifter til vedlikeholdsmateriell.

I investeringsregnskapet gir arten uttrykk for utgifter til materiell benyttet til påkostning eller investering i nybygg.

Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, se www.gkrs.no.

Tilbake...
260 Renholds- og vaskeritjenester

• Kjøp av renholdstjenester.

• Vask av tekstiler i kommunal regi

• Leie av renholdspersonale

Tilbake...
270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

Kjøp av andre tjenester som inngår i egenproduksjon og som ikke hører naturlig under andre arter.

For eksempel:

Konsulenttjenester (jf. art 165 for utbetaling av opplysningspliktige konsulenthonorarer)

Juridisk bistand

Kontrolloppgaver

Generelle rådgivingstjenester i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold flyttet til art 230

Vikartjenester

Kjøp av tanntekniske tjenester

Kjøp av bedriftshelsetjenester

Kjøp av undervisningstjenester

Refusjon til staten for statlige NAV-ansatte der kommunen dekker deler av lønnen

Tilbake...
280 Grunnerverv

• Kjøp av tomt

• Kjøp av grunn, salgssummen

• Ulempeserstatning

• Dokumentavgift og tinglysingsgebyr

Tilbake...
285 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg

• Kjøp av bygninger salgssummen

• Kjøp av anlegg salgssummen

• Dokumentavgift og tinglysingsgebyrer

• Kjøp av andeler i borettslag og lignende

Tilbake...
290 Innternkjøp (utgår fra 2016)
Tilbake...
300 Kjøp fra staten

Kjøp av tjenester fra staten/statlige institusjoner som erstatter kommunal egenproduksjon, jf.avsnitt 33/3A om skillet mellom artsserie 1/2 og artsserie 3. Eksempelvis utgifter forutskrivningsklare pasienter (samhandlingsreformen).

Tilbake...
330 Kjøp fra fylkeskommuner

Betaling for tjenester fra (andre) fylkeskommuner eller fylkeskommunale enheter somerstatter kommunal/fylkeskommunal egenproduksjon, jf. avsnitt 3.3/3.4 om skillet mellomartsserie 1/2 og artsserie 3. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av (annen)erstatter kommunal/fylkeskommunal egenproduksjon, jf. avsnitt 3.3/3.4 om skillet mellomartsserie 1/2 og artsserie 3. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk person.

Eksempel:

Gjesteelever i (andre) fylkeskommuner

Tilbake...
350 Kjøp fra kommuner

Betaling for tjenester fra (andre) kommuner eller kommunale enheter som erstatterkommunal/fylkeskommunal egenproduksjon, jf. avsnitt 3.3/3.4 om skillet mellom artsserie 1/2og artsserie 3. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.

Eksempler:

Gjesteelever i andre kommuners skoler/spesialskoler

Interkommunal distriktsrevisjon (§ 27-samarbeid der annen kommune er vertskommune)

Kjøp av plass i private barnehager i andre kommuner

Tilbake...
370 Kjøp fra andre (private)

Betaling til private, interkommunale selskap (IKS) der kommunen/fvlkeskommunen ikke selv erdeltager eller kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap for produksjon av tjenester som er etkommunalt/fylkeskommunalt ansvar, jf. avsnitt 3.3/3.4 om skillet mellom artsserie 1/2 ogartsserie 3. Gjelder også for kjøp fra stiftelser. Eksempler:

Tilskudd til private barnehager

Kommunale driftstilskudd til privat drevne eldresenter eller fritidsklubber.

Utgifter til privat transportfirma som forestår innsamling av husholdningsavfall

Utgifter til privat transportfirma som forestår tømming av septiktanker

Kjøp av tjenester slutthåndtering av slam

Kommunal finansiering av boliger/institusjoner (f.eks, innen pleie- ogomsorgstjenestene eller rusmisbrukeromsorg) som er drevet av privateorganisasjoner med driftsavtale med kommunen.

Driftsavtaler og driftstilskudd til leger, fysioterapeuter

Kjøp av tjenester fra aksjeselskap (f.eks, transporttjeneste for eldre,

renovasjonstjeneste)

Tilskudd til lærebedrifter til lærlinger/lærekandidater (funksjon 570).

Tilskudd til private barnehager til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Kjøp av tjenester fra private tannleger for arbeid/materiell som erstatterfylkeskommunens ansvar (for eksempel akutt behandling, manglende tilgjengelighettil off. tannlege, behov for særskilt spesialist/kompetanse).

Betaling veterinærer/veterinærvaktordning

Fylkeskommunens utgifter til skyss av elever mellom hjem og skole, når dette ikke

utføres av fylkeskommunen selv, jf. art 170

Tilbake...
375 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager

Art 375 skal som hovedregel benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra "eget" IKS (IKS_der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager), uavhengig av om kjøpet må anses som kjøpsom inngår i egenproduksjon (jf. artsserie 1/2), jf. avsnitt 3.3/3.4 og kapittel 6. Hovedregelengjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

Eksempler:

Kjøp av tjenester fra eget renovasjonsselskap

Kjøp av tjenester fra eget vannverksselskap

Kjøp av tjenester fra eget PPT-selskap

Kjøp av tjenester fra eget brannvesenselskap

NB! Utgiftene skal også fordeles på riktig funksjon, for PPT eksempelvis funksjon 201, 202 og 213.

I IKSet: arten benyttes ved kjøp fra (fylkes)kommunene som er deltaker i selskapet,uavhengig av om kjøpet må anses som kjøp som inngår i egenproduksjon (jf. artsserie 1/2),jf. avsnitt 3.3/3.4 og kapittel 6.

Når art 375 benyttes av kjøpende enhet, benytter selgende enhet inntektsarten 775.Unntak: Art 375/775 benyttes likevel ikke når selger og kjøper bruker ulik funksjon. I sliketilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6 (eksempel 3), samt ny

Tilbake...
380 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune

Art 380 skal som hovedregel benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra egne foretak (foretaksom er en del av (fylkes)kommunen som rettsubjekt), uavhengig av om kjøpet må anses somkjøp som inngår i egenproduksjon (jf. artsserie 1/2), jf. avsnitt 3.3/3.4 og kapittel 6.

Hovedregelen gjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

Eksempler:

Kjøp av VAR-tjenester fra eget foretak

Brannvern fra eget foretak

NB! Utgiftene skal også fordeles på riktig funksjon.

I foretaket: arten benyttes ved kjøp fra egen (fylkes)kommunene, uavhengig av om kjøpet måanses som kjøp som inngår i egenproduksjon (jf. artsserie 1/2), jf. avsnitt 3.3/3.4.

Når art 380 benyttes av kjøpende enhet, benytter selgende enhet inntektsarten 780.

Unntak: Art 380/780 benyttes likevel ikke når selger og kjøper bruker ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6 (eksempel 3), samt ny

Tilbake...
400 Overføring til staten

Overføringer til trygdeforvaltningen

Andre overføringer til staten

Skatt

Medfinansiering somatiske tjenester (samhandlingsreformen)

Kommunens andel av oppholdsutgifter vedrørende opphold i institusjoner (bufetat)

Avregningsoppgjør fastlegeordningen/fysioterapeuter (tilbakebetaling til staten)

Tilbake...
429 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon

Merverdiavgift på anskaffelser som gir rett til kompensasjon etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner utgiftsføres på art 429 og henføres til funksjonen der mvakompensasjonsutgiften er påløpt.

Merverdiavgift som kan kreves kompensert etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner, inntektsføres på art 729. Mvakompensasjon for anskaffelser som er utgiftsført i driftsregnskapet, henføres til funksjonen der mvakompensasjonsutgiften er påløpt. Mvakompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet henføres til funksjon 841.

Mvakompensasjonen for anskaffelser i investeringsregnskapet skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler.

Tilbake...
430 Overføring til fylkeskommuner

Overføring til (andre) fylkeskommuner eller fylkeskommunale enheter. Gjelder for overføringer til enheter som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk person.

Tilbake...
450 Overføring til kommuner

Overføring til (andre) kommuner eller kommunale enheter. Gjelder for overføringer til enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.

Eksempel:

Overføring av (deler av) generelt statstilskudd til flyktninger ved flytting av tilskuddsberettigede personer

Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommuner.

Tilbake...
470 Overføring til andre (private)

Overføring til private, interkommunale selskap (IKS) der kommunen/fvlkeskommunen ikke selv er deltager eller kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap. Gjelder også for overføring til stiftelser.

Eksempler:

Tap på fordringer og garantier

Støtte til organisasjoner/lag, herunder overføring av spillemidler fra kommunen.

Kjøp av konsesjonskraft, kraftrettighet og annen kraft for videresalg, (mva behandles likt som som annet kjøp for videresalg).

Tilskudd til fritidstiltak, kulturtiltak, velforeninger

Tilskudd/utgifter til håndverkere og materiale ifm med vern av bygninger som kommunen/fylkeskommunen ikke eier selv

Bidrag barnevern

Bidrag barnehageopphold og SFO

Vedtak fra barnevernet om støtte til oppholdsavgift i barnehage (egen eller privat) eller i SFO

Bidrag sosial omsorg

Støtte til husleieutgifter, eksempelvis innenfor en Ungbo-ordning

Næringstilskudd

Kontantstøtte

Tilskudd til kirkelig fellesråd, og verdi av tjenesteytingsavtale med fellesrådet

Erstatninger

Tilskudd til kraftselskap for subsidiering av energi/strøm til private/innbyggere

Dekning av utgifter for personer (eks. transporttjenester, busskort, leie av buss/taxi) når dette er økonomisk stønad gitt etter lov om sosialhjelp kap. 5.5.

Dekning av utgifter til deltakere i introduksjons- eller kvalifiseringsordningen (utgifter utover introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad) - eksempelvis kjøreopplæring, arbeidsklær, reiseutgifter.

Tilbakebetaling løyvegebyr (godstransport) ved innlevering av løyve krediteres art 620.

Tilbake...
475 Overføring til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager

Art 475 skal som hovedregel benyttes ved overføring til "eget" IKS (IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager). Hovedregelen gjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

I IKSet: arten benyttes ved overføring til (fylkes)kommune som er deltaker i selskapet.

Når art 475 benyttes av ytende enhet, benytter mottakende enhet inntektsarten 895.

Utgiftene skal fordeles på riktig funksjon.

Unntak: Art 475/895 benyttes likevel ikke når selger og kjøper fører overføringen på ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6, samt ny veileder om føring av konserninterne transaksjoner.

Tilbake...
480 Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune

Art 480 skal som hovedregel benyttes ved overføring til egne foretak. Hovedregelen gjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

I foretaket: arten benyttes ved overføringer til egen kommune.

Når art 480 benyttes av ytende enhet, benytter mottakende enhet inntektsarten 880.

Utgiftene skal fordeles på riktig funksjon.

Unntak: Art 480/880 benyttes likevel ikke når selger og kjøper fører overføringen på ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6, samt ny veileder om føring av konserninterne transaksjoner.

Tilbake...
490 Reserverte bevilgninger/avsetninger

Denne arten kan benyttes til budsjettmessige avsetninger og reserve til tilleggsbevilgninger.

Arten forutsettes utelukkende brukt i budsjettet, og avsetninger skal fordeles før regnskapsavslutning.

Det skal ikke framkomme beløp på denne arten ved rapporteringen i KOSTRA.

Eksempel:

Avsatt til tilfeldige utgifter til formannskapets disposisjon

Avsetninger til lønnsøkning.

Dette er således ikke en «KOSTRA-art»

Tilbake...
500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Lånekostnader

Forsinkelsesrenteutgifter

Låneomkostninger

Tilbake...
501 Konserninterne renteutgifter

Arten benyttes når det betales renter på lån fra enheter innenfor konsernet (eksempelvis kommunekassens renter på lån fra eget lånefond, eller et kommunalt foretaks renter på lån fra kommunekassen).

Tilbake...
509 Tap finansielle instrumenter

Urealisert tap/verdireduksjon på finansielle instrumenter klassifisert som markedsbasertefinansielle omløpsmidler, samt "tilbakeføring" av urealisert gevinst/verdiøkning ved senereverdireduksjon. Urealiserttap/verdireduksjon på finansielle instrumenter (inklusivederivater) klassifisert som omløpsmidler. Urealisert tap/verdiøkning på finansielleinstrumenter(inklusive derivater) klassifisert som kortsiktig gjeld.

Tilbake...
510 Avdrag
Tilbake...
511 Konserninterne avdrag

Arten benyttes når det innfris avdrag på lån fra enheter innenfor konsernet (eksempelviskommunekassens avdrag på lån fra eget lånefond, eller et kommunalt foretaks avdrag på lånfra kommunekassen).

Tilbake...
520 Utlån

• Utlån av egne midler, og videre utlån av innlånte midler (formidlingslån), eksempelvis:

Sosiale utlån

Utlån næringsfond

Startlån

• Forskotteringer

• Andre utlån til private (selskaper, privatpersoner eller lignende)

Det vises til skillet mellom utlån og tilskudd til andre, jf. god kommunal regnskapsskikk, se www.gkrs.no.

Tilbake...
521 Konserninterne utlån

Innholdet i arten tilsvarer art 520, men benyttes når det lånes ut midler til enheter innenfor

konsernet (eksempelvis lån fra kommunekassen til eget kommunalt foretak, eller lån fra

lånefondet til kommunekassen).

Tilbake...
529 Kjøp av aksjer og andeler

Arten benyttes ved kjøp av finansielle anleggsmidler. Dette omfatter også egenkapitalinnskudd

for eksempel i KLP.

Tilbake...
530 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/dekning av tidligere års udekket

Arten brukes også i investeringsregnskapet ved dekning av udekket.

Tilbake...
540 Avsetninger til disposisjonsfond
Tilbake...
548 Avsetninger til ubundne investeringsfond
Tilbake...
550 Avsetninger til bundne fond
Tilbake...
570 Overføring til investeringsregnskapet
Tilbake...
580 Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

Arten brukes også i investeringsregnskapet ved udisponert.

Tilbake...
590 Avskrivninger

Avskrivninger belastes den aktuelle virksomheten/funksjonen. Avskrivningene har motpost art

Tilbake...
990 (på funksjon 860).
Tilbake...
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester

Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle kommunaletjenester.

Brukerbetaling for hjemmetjenester

Dagopphold

Egenandeler

Vederlag for opphold på institusjon (også den delen av brukerbetalingen som eventuelt refunderes fra NAV når NAV dekker en del av brukerbetalingen)

Oppholdsbetaling i barnehager

Oppholdsbetaling SFO

Foreldrebetaling kultur- og musikkskoler

Vederlag for sykehjemsplasser

Tilbake...
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet

Kommunale salgs- og leieinntekter (ekskl. husleie) av varierende og «tilfeldig» karakter som eravgiftsfrie (jf. art 650). Salg av tjenester til andre som ikke er mva-pliktige.

Eksempler:

Salgs- og skjenkeavgifter alkohol

Løyvegebyrer. Tilbakebetaling løyvegebyr ved innlevering av løyve (godstransport)debiteres art 620.

Fylkeskommunens inntekter fra formidling av kulturtilbud til kommunene knyttet tilden kulturelle skolesekken

Bompengeinntekter fra egne bommer

Mva-reglene bestemmer hva som skal føres her

Tilbake...
629 Billettinntekter

Mva-pliktige parkeringsbilletter og andre mva-pliktige billettintekter føres på art 650

Tilbake...
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler

• Leieinntekter fra kommunale utleieboliger, eksempelvis trygde-, personal- og gjennomgangsboliger eller Ungbo-boliger. Herunder husleiesubsidier/støtte som ikke utbetales direkte til leietaker, men der støtten overføres direkte (internt) til kommunenes utleieenhet.

• Festeavgifter for kommunale tomter

• Utleie av lokaler i for eksempel kulturbygg og ungdomsklubber

Tilbake...
640 Avgiftspliktige gebyrer

• Kommunale årsgebyrer (vann, avløp, feiing, renovasjon)

• Tilknytningsgebyr

Tilbake...
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester

Salg av varer og tjenester til andre som er mva-pliktige.

Inntekter ved videresalg av konsesjonskraft, kraftrettighet eller annen kraft

Eksempelvis:

mva-pliktige salgs- og billettinntekter

Mva-reglene bestemmer hva som skal føres her

Tilbake...
660 Salg av driftsmidler

Inntekter fra salg av driftsmidler.

Dersom det aktuelle driftsmiddelet ved anskaffelsen har vært definert som investeringsutgift (og aktivert i balanseregnskapet) føres salgsinntekten som investeringsinntekt i kontoklasse 0.

Mva-pliktig salg føres på art 650.

Tilbake...
670 Salg av fast eiendom

• Inntekter fra salg av tomter, bygninger m.m.

• Salg av andeler (leiligheter) i borettslag etc

Tilbake...
690 Fordelte utgifter / Internsalg

• Ved interne kjøp og salg mellom kommunale enheter er hovededregelen at korrekt art (art 0/1/2) og art 690 benyttes. Ved fordeling av utgifter mellom kommunale enheter kan også korrekt art (art 0/1/2) og art 690 benyttes, jf. kapittel 2. Dette bidrar til at man får frem hvilke ressurstyper som er benyttet under de enkelte funksjoner i KOSTRA.

• Ved interne kjøp og salg av varer og tjenester mellom kommunale enheter benytter

kjøper korrekt utgiftsart (art 0/1/2). Selger benytter art 690.

• Ved intern fordeling av utgifter belastes bruker (det vil si de enhetene/funksjonene som faktisk har benyttet de aktuelle ressursene) på korrekt art (art 0/1/2). Ved fordeling av utgifter benyttes art 690.

• Art 690 kan benyttes i kombinasjon med andre funksjoner enn funksjon 190/490.

• Det er viktig å sikre at penger som sirkulerer innen kommunen kommer på art 690 på inntektssiden, slik at det er mulig å korrigere for det i hovedoversikter og nøkkeltallsberegninger.

Tilbake...
700 Refusjon fra staten

• Toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tjenester (tilskuddet fordeles på aktuelle funksjoner)

• Refusjon fra NAV-stat (eksempelvis kvalifiseringsprogram)

• Refusjon for skyssutgifter til hjemmesykepleie

• Fastlønnstilskudd for leger/fysioterapeuter

• Avregningsoppgjør fastlegeordningen (utbetaling fra staten)

• Tilskudd til ekstra språkopplæring av fremmedspråklige elever

• Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

• Tilretteleggingstilskudd NAV

• Tilskudd som som gis ifm flom, orkaner og lignende føres på art 700

Andre tilskuddsordninger som er knyttet til produksjon av et bestemt antall tjenester defineres som refusjoner

Tilbake...
710 Sykelønnsrefusjon

• Sykelønnsrefusjon fra folketrygden

• Refusjon for fødselspenger

Tilbake...
729 Kompensasjon for merverdiavgift

Merverdiavgift som omfattes av generell kompensasjonsordning, og som skal kreves kompensert etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner, jf art 429.

Art 729 gjelder anskaffelser foretatt i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet.

Mvakompensasjonen for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler. Kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet henføres til funksjon 841.

Tilbake...
730 Refusjon fra fylkeskommuner

Ivaretagelse av oppgaver etter avtale med (annen) fylkeskommune eller fylkeskommunalenhet vil være forhold som kan medføre refusjonsinntekter. Gjelder for refusjon fra enhetersom anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.

Eksempel:

Refusjon av kommunale avgifter i forbindelse med fylkesveier

Lærlingetilskudd

Tilbake...
750 Refusjon fra kommuner

Ivaretagelse av oppgaver etter avtale med (annen) kommune eller kommunal enhet vil væreforhold som kan medføre refusjonsinntekter. Gjelder for refusjon fra enheter som anses somen del av (annen) kommune som juridisk person.

Eksempler: Gjesteelever, avtale om sykehjemsplasser, barnehageplasser etc.

Tilbake...
770 Refusjon fra andre (private)

Refusjon fra private, herunder kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap. Refusjon frainterkommunale selskap (IKS) der kommunen/fvlkeskommunen ikke selv er deltager. Gjelderogså for refusjon fra stiftelser.

Eksempler:

Refusjon etter plan- og bygningsloven

Utbetaling av forsikringsoppgjør

Bompengeinntekter fra bompengeselskap, refundert via Statens vegvesen

Refusjon av utlegg som er trukket i ansattes lønn

Refusjon av utlegg som kommunen har pådratt seg for andre

Tilbake...
775 Salg til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager

Art 775 skal som hovedregel benyttes ved salg av varer og tjenester til "eget" IKS (IKS derkommunen/fylkeskommunen selv er deltager), jf. avsnitt 3.3/3.4 og kapittel 6. Hovedregelengjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

I IKSet: arten benyttes ved salg til (fylkes)kommunene som er deltaker i selskapet.

Når art 375 benyttes av kjøpende enhet, benytter selgende enhet inntektsarten 775.

Utgiftene skal fordeles på riktig funksjon.

Unntak: Art 375/775 benyttes likevel ikke når selger og kjøper bruker ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6 (eksempel 3), samt ny

Tilbake...
780 Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune

Art 780 skal som hovedregel benyttes ved salg av varer og tjenester til egne foretak (foretak som er en del av (fylkes)kommunen som rettsubjekt). Hovedregelen gjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

I foretaket: arten benyttes ved salg til egen (fylkes)kommune.

Når art 380 benyttes av kjøpende enhet, benytter selgende enhet inntektsarten 780.

Utgiftene skal fordeles på riktig funksjon.

Unntak: Art 380/780 benyttes likevel ikke når selger og kjøper bruker ulik funksjon. I slike

tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6 (eksempel 3), samt ny

Tilbake...
790 Interntsalg (utgår fra 2016)
Tilbake...
800 Rammetilskudd
Tilbake...
810 Andre statlige overføringer

• Vertskommunetilskudd (HVPU)

• Lønnstilskudd til omsorgssektoren

• Utbedringstilskudd til boliger

• Integreringstilskudd

• Tilskudd til bosetting av mindreårige flyktninger

• Engangstilskudd flyktninger over 60 år

• Hjemfallsinntekter

• Prosjektskjønnsmidler

• Statlige tilskudd som gjelder ren videreformidling, herunder innbetaling av spillemidler til fylkeskommunen (også den delen som fylkeskommunen har fått tildelt selv).

• Tilskudd fra Sametinget til drift og utvikling av tospråk-kommune/fylkeskommune

• Rente- og avdragskompensasjon

Tilbake...
830 Overføring fra fylkeskommuner

Overføring fra (andre) fylkeskommuner eller fylkeskommunale enheter. Gjelder foroverføringer fra enheter som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridiskperson. Eksempelvis overføring av spillemidler til kommunen fra fylkeskommunen (også dendelen av spillemidlene som kommunen har fått tildelt selv).

Tilbake...
850 Overføring fra kommuner

Overføring fra (andre) kommuner eller kommunale enheter. Gjelder for overføringer fra enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.

Eksempel:

• Integreringstilskudd ved flytting av flyktninger i integreringsperioden.

Tilbake...
870 Skatt på inntekt og formue

Skatt på alminnelig inntekt og formue for personlige skattytere.

Tilbake...
874 Eiendomsskatt annen eiendom

Verker og bruk, næringseiendommer og annen fast eiendom

Tilbake...
875 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer
Tilbake...
877 Andre direkte og indirekte skatter

• Konsesjonsavgift

• Naturressurskatt

Tilbake...
880 Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune

Art 880 skal som hovedregel benyttes ved overføring fra egne foretak (foretak som er en del av (fylkes)kommunen som rettsubjekt). Hovedregelen gjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

I foretaket: arten benyttes ved overføringer fra egen (fylkes)kommune.

Når art 480 benyttes av ytende enhet, benytter mottakende enhet inntektsarten 880.

Utgiftene skal fordeles på riktig funksjon.

Unntak: Art 480/880 benyttes likevel ikke når selger og kjøper fører overføringen på ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6, samt ny funksjon.

Tilbake...
890 Overføringer fra andre (private)

Overføring fra private, interkommunale selskap (IKS) der kommunen/fvlkeskommunen ikke selv er deltager eller kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap. Gjelder også for overføring fra stiftelser.

Eksempler:

• Gaver fra private, herunder "arv" (testamentariske gaver).

Tilbake...
895 Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager

Art 895 skal som hovedregel benyttes ved overføring fra "eget" IKS (IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager). Hovedregelen gjelder når både kjøper og selger skal bruke samme funksjon.

I IKSet: arten benyttes ved overføringer fra (fylkes)kommune som er deltaker i selskapet.

Når art 475 benyttes av ytende enhet, benytter mottakende enhet inntektsarten 895.

Utgiftene skal fordeles på riktig funksjon.

Unntak: Art 475/895 benyttes likevel ikke når selger og kjøper fører overføringen på ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6, samt ny

Tilbake...
900 Renteinntekter

Renteinntekter, renter på formidlingslån, forsinkelsesrenter

Tilbake...
901 Konserninterne renteinntekter

Arten benyttes når det betales renter på lån fra enheter innenfor konsernet (eksempelviskommunekassen belaster renter på lån til eget kommunalt foretak, eller lånefondet mottarrenter på lån fra kommunekassen).

Tilbake...
905 Utbytte og eieruttak
Tilbake...
909 Gevinst finansielle instrumenter

Urealisert gevinst/verdistigning på finansielle instrumenter klassifisert som markedsbasertefinansielle omløpsmidler, samt "tilbakeføring" av urealisert tap/verdireduksjon ved senereverdiøkning. Tilbakeføring av urealisert tap/verdireduksjon (opp til anskaffelseskost) påfinansielle instrumenter (inklusive derivater) klassifisert som omløpsmidler. Tilbakeføring avurealisert tap/verdiøkning (ned til opptakskost) på finansielle instrumenter (inklusive derivater)klassifisert som kortsiktig gjeld.

Realiserte gevinster ved salg/avvikling/opphør.

Tilbake...
910 Brukav lån
Tilbake...
911 Bruk av konserninterne lån

Arten benyttes når finansieringen er lån av midler fra enheter innenfor konsernet (eksempelvis kommunekassens bruk av lån fra lånefond, eller kommunalt foretaks bruk av lån fra kommunekassen).

Tilbake...
920 Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån og tilbakebetaling av forskotteringer, jf. art 520.

Tilbake...
921 Mottatte avdrag på konserninterne utlån

Arten benyttes når det mottas avdrag på utlån fra enheter innenfor konsernet (eksempelvis kommunekassen mottar avdrag på lån til eget kommunalt foretak, eller lånefondet mottar avdrag på lån fra kommunekassen).

Tilbake...
929 Salg av aksjer og andeler

Arten benyttes ved salg av finansielle anleggsmidler. Dette omfatter også tilbakebetaling av

egenkapitalinnskudd KLP.

Tilbake...
930 Brukav tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert

Arten brukes også i investeringsregnskapet ved udisponert.

Tilbake...
940 Bruk av disposisjonsfond
Tilbake...
948 Bruk av ubundne investeringsfond
Tilbake...
950 Brukav bundne driftsfond
Tilbake...
958 Bruk av bundne investeringsfond
Tilbake...
970 Overføringer fra driftsregnskapet
Tilbake...
980 Regnskapsmessig merforbruk/ udekket

Arten brukes også i investeringsregnskapet vedudekket.

Tilbake...
990 Motpost avskrivninger.

Motpost til alle avskrivninger som de enkelte funksjonene/virksomhetene er belastet med.

Inntektsføring av alle avskrivninger skjer på funksjon 860.

Tilbake...
-------------------- Siste post ------------------------