Ajourført juni 2018

Tjenesteområdene i kommunen

Funksjonskodene i Kostra brukes for å beskrive i alle tjenesteområdene i Kommunen, for eksempel består Grunnskole av fem Kostrafunksjoner.

Nedenfor vises hvilke Kostrafunksjoner som skal benyttes og hvilke tjenesteområder kommunen består av. Alle aktiviteter som kommunen utfører skal plasseres i en Kostrafunksjon.

Gruppering av funksjoner i tjenesteområder i KOSTRA.


ADMINISTRASJON OG STYRING består av Kostrafunksjonene:

100 Politisk styring

110 Kontroll og revisjon

120 Administrasjon

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning

130 Administrasjonslokaler


BARNEHAGE består av Kostrafunksjonene:

201 Førskole

211 Styrket tilbud til førskolebarn

221 Førskolelokaler og skyss


GRUNNSKOLE består av Kostrafunksjonene:

202 Grunnskole

213 Voksenopplæring

215 Skolefritidstilbud

222 Skolelokaler

223 Skoleskyss


HELSE- OG OMSORG består av Kostrafunksjonene:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

233 Annet forebyggende helsearbeid

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

255 Medfinansiering somatiske tjenester

256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

261 Institusjonslokaler


SOSIALTJENESTEN består av Kostrafunksjonene:

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

243 Tilbud til personer med rusproblemer

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

275 Introduksjonsordningen

276 Kvalifiseringsordningen

281 Økonomisk sosialhjelp


BARNEVERN består av Kostrafunksjonene:

244 Barneverntjeneste

251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet

252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet


VANN, - AVLØP OG RENOVASJON / AVFALL består av Kostrafunksjonene:

340 Produksjon av vann

345 Distribusjon av vann

350 Avløpsrensing

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l

355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall


FYSISK PLANLEGGING / KULTURMINNE / NATUR / NÆRMILJØ består av Kostrafunksjonene:

301 Plansaksbehandling

302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering

303 Kart og oppmåling

304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser

305 Eierseksjonering

335 Rekreasjon i tettsted

360 Naturforvaltning og friluftsliv

365 Kulturminneforvaltning


KULTUR består av Kostrafunksjonene:

231 Aktivitetstilbud barn og unge

370 Bibliotek

373 Kino

375 Muséer

377 Kunstformidling

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

383 Musikk- og kulturskoler

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

386 Kommunale kulturbygg


KIRKE består av Kostrafunksjonene:

390 Den norske kirke

392 Andre religiøse formål

393 Gravplasser og krematorier


SAMFERDSEL består av Kostrafunksjonene:

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak

332 Kommunale veier


BOLIG består av Kostrafunksjonene:

265 Kommunalt disponerte boliger

283 Bistand til etablering og opprettholdes av egen bolig

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak


NÆRING består av Kostrafunksjonene:

320 Kommunal næringsvirksomhet

321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling


BRANN - OG ULYKKESVERN består av Kostrafunksjonene:

338 Forebygging av branner og andre ulykker

339 Beredskap mot branner og andre ulykker


TJENESTER UTENFOR KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE består av Kostrafunksjonene:

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde


INTERKOMMUNALE SAMARBEID (§ 27 – SAMARBEID)

290 Interkommunale samarbeid (§§27/28a – samarbeid)


Fellesutgifter på funksjonene 170.. 190 og finansfunksjonene (800- serien) inngår ikke i noen av de definerte utgiftsområdene. Funksjonene inngår i en del ulike regnskapsbegreper brukt i KOSTRA, for beregning av totale brutto driftsutgifter, brutto investeringsutgiftcr osv.